Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Informace pro odběratele elektřinyVlastnosti elektřiny

1. Elektrická energie je jednou z různých forem energií, řídící se přesně definovanými fyzikálními zákony.

2. Elektřina se vyrábí v elektrárnách  a prostřednictvím přenosových a distribučních soustav je dodávána až ke konečnému odběrateli, přičemž musí splňovat „základní parametry kvality“ stanovené v normách ČSN EN 50 160 a ČSN IEC 38.

3. Lze ji využívat pouze pomocí dalších zařízení, kterými jsou spotřebiče a elektroinstalace zajišťující rozvod elektřiny ke spotřebičům.

4. Pokud je používána v souladu s technickými normami, spotřebiče a elektroinstalace splňují stanovené podmínky bezpečnosti, je elektřina spolehlivým zdrojem tepla, světla
a umožňuje další funkce různých zařízení v domácnosti. Neohrožuje ani zdraví, ani majetek.


5. POZOR! Při průchodu organismem může elektřina způsobit  vážné poranění či smrt!

Základní parametry

Velikost napětí:
Jmenovité fázové napětí v síti nízkého napětí je 230 V
Jmenovité sdružené napětí v síti nízkého napětí je 400 V
Tolerance při normálních provozních podmínkách je ±10%, tudíž  povolené rozmezí se pohybuje od 207 V do 253 V.

Kmitočet:
Jmenovitý kmitočet je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být kmitočet sítě v povolené toleranci ± 1% po 99,5 % roku.

Podmínky bezpečného používání elektřiny

1. Instalace a spotřebiče musí být chráněny odpovídajícím způsobem. Způsob a provedení ochrany musí vyhovovat příslušným technickým normám. Běžné ochranné prvky elektroinstalace nemusí vyhovovat spotřebičům s vyššími nároky na kvalitu elektřiny

2. U spotřebičů obzvláště citlivých na kvalitu napětí, proveďte instalaci vhodných ochranných zařízení. Mezi tyto patří např.: počítače, mikroprocesorová ovládání, zvuková studia, světelné regulátory.

3. Kupujte a k elektroinstalaci připojujte pouze bezpečné výrobky. Při koupi spotřebiče se stáváte odpovědnými za jeho provoz.

4. Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.

5. Zřízení, opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů, včetně pohyblivých a prodlužovacích přívodů svěřte jen odborné firmě.

6. Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů. Chraňte i domácí zvířata před možným úrazem elektřinou.
(Hrozí např. při prokousnutí pohyblivého přívodu spotřebiče.)

7. Závitové pojistky nesmíte vyměňovat za silnější ani je opravovat. Ohrozili byste život svůj i ostatních.

8. Doporučujeme při bouřce odpojit spotřebiče vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky.

9. Dbejte na to, aby Vaše elektroinstalace nebyla přetěžována a byla v pravidelných lhůtách revidována.

Charakter bezpečných výrobků

1. Výrobek musí být kompletní. Kryty a ovládací prvky nesmí chybět nebo být poškozené
či uvolněné.

2. Žádné části výrobku nesmí být poškozené teplem  (zkroucené, propálené, zuhelnatělé apod.).

3. Elektrické části výrobku nesmí přijít do styku s vodou, pokud pro to nejsou určeny v návodu.

4. Pohyblivé a prodlužovací přívody musí být předepsaného provedení. Jsou-li podomácku vyrobené, nepoužívejte je!

Doporučení při nákupu elektrospotřebiče

Ověřte si zda spotřebič:

1. má na štítku údaj 230V nebo 230/400V a 50Hz

2. má na štítku označení výrobce (název nebo ochrannou známku)

3. je označen značkou CE nebo CCZ

4. je od výrobce opatřen připojovací vidlicí. Jinak musí připojení provést odborná firma.

5. je vybaven návodem na užívání v českém jazyce. Seznamte se s ním před prvním zapnutím spotřebiče.

Uschovejte si doklady o koupi, montáži a údržbě elektrospotřebiče. V případě jakékoliv pochybnosti, o kvalitě a bezpečnosti spotřebiče, žádejte předložení prohlášení o shodě s požadavky platných technických přepisů. (Zákon 22/1997 Sb.)

Jak postupovat při podezření na vadu elektřiny

1. Jestliže Váš spotřebič nefunguje jak jste očekávali, nemusí být závada způsobena vadou elektřiny. Zkontrolujte připojení a použití podle návodu ke spotřebiči.

2. Jestliže přesto Váš spotřebič nefunguje, zjistěte, zda podobné problémy vykazují i jiné spotřebiče. V případě podezření na vadu spotřebiče se obraťte na odbornou elektrotechnickou opravnu. Sami nezasahujte do spotřebiče, ani do
elektroinstalace.

3. Pokud je spotřebič i elektroinstalace bez závad, obraťte se na nás

Provozovatel distribuční soustavy má právo

Omezit, nebo přerušit dodávku elektrické energie :

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku a při likvidaci těchto stavů,

2. při stavech nouze, nebo činnostech zamezujících jejich vzniku,

3. jestliže mu odběratel neumožní přístup k měřícímu zařízení,

4. při neoprávněném odběru elektřiny,

5. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,

6. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob

7. při odběru elektrické energie zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů a odběratel nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů.

Provozovatel není povinen při nutných provozních manipulacích hlásit omezení nebo přerušení dodávky elektrické energie, pokud doba přerušení nepřekročí 20 minut.

Výše uvedené údaje v návodu na použití elektřiny mají pouze informativní charakter. Dodavatel elektřiny si vyhrazuje právo změny a aktualizace bez předchozího upozornění.