Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Teplárna Uničovská


Teplárna s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla
Původní horkovodní kotle na hnědé uhlí byly v říjnu 1994 nahrazeny dvěma kotli Slatina 5200 kW s hořáky Weishaupt na zemní plyn.
V roce 1995 byla dokončena výstavba teplárny s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie instalací kogeneračních jednotek o celkovém tepelném výkonu 11,6 MW a elektrickém výkonu 800 kW. Od roku 2001 pracuje zdroj v teplovodním režimu. V objektu teplárny Uničovská byl v roce 2003 zřízen centrální dispečink, kde je za využití dálkového přenosu dat zajišťován sběr a vyhodnocení údajů z technologických zařízení obou tepláren, domovních předávacích stanic tepla a elektroměrů. Dispečink přijímá případné požadavky odběratelů týkající se regulace dodávek energií, také slouží jako kontaktní místo pro hlášení poruch a výpadků v dodávkách tepla a elektrické energie.

Výroba elektrické energie je zabezpečena čtyřmi kogeneračními jednotkami. Kogenerační jednotka spaluje plynné palivo v pístovém motoru, který pohání synchronní generátor na výrobu elektrické energie. Kogenerační jednotka, soustrojí plynový motor - generátor, má elektrický výkon 200 kW a tepelný výkon 300 kW. Součástí každé kogenerační jednotky je blok výměníků. Výměník voda - voda slouží k využití tepla chladicí vody z motoru a oleje. Výměník spaliny - voda slouží k využití tepla z výfukových plynů.

Regulační systém kogeneračních jednotek umožňuje automatickou regulaci elektrického výkonu podle skutečného zatížení vnitřní rozvodné sítě. Nasazení kogeneračních jednotek v takovém rozsahu bylo v té době v ČR ojedinělé, proto bylo toto řešení vybráno jako demonstrační projekt Energetickou agenturou České republiky, která současně poskytla dotaci na výstavbu. Jednalo se o významnou ekologickou stavbu v oblasti ochrany ovzduší v okrese Olomouc, neboť byl ukončen provoz uhelné kotelny spalující ročně 8 000 t hnědouhelného prachového uhlí uprostřed CHKO Litovelské Pomoraví.

V letním období je celkový tepelný výkon z kogeneračních jednotek využíván pro ohřev teplé užitkové vody. V topném období slouží tento výkon k předehřevu vody pro plynové kotle, kde je následně ohříván na požadovanou teplotu.

Elektrickou energii vyrobenou kogeneračními jednotkami odebírá nejen vlastní teplárna, ale na základě smluvního vztahu také další firmy. Tepelnou energii vyrobenou v teplárně odebírá řada firem, školských zařízení a téměř osm set bytů.